Tượng tử sa Địa Tạng Vương Bồ Tát

2.800.000 

  • Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong sáu vị đại Bồ Tát của Phật Giáo Đại Thừa, được Phật giáo Đông Á vô cùng tôn sùng và được mô tả như một vị tỳ kheo của phương Đông. Ngài có hạnh nguyện rất lớn, dùng pháp lực, lòng từ bi vô lượng của mình để cứu độ những linh hồn, giả thoát khỏi đau đớn.