Ấm sứ sài thiêu nung củi

600.000 

  • Sài Thiêu có nghĩa là “nung bằng củi”
  • Sài Thiêu là những món đồ gốm sứ được nung bằng củi đốt, gỗ thông.

Danh mục: